Cho các chất và ion sau Cl, Na2S, NO2, Fe2+, SO2, Fe3+, Trac nghiem online - cungthi.vn, Trac nghiem online - cungthi.vn, Trac nghiem online - cungthi.vn, Na, Cu. Dãy chất và ion nào sau đây vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá ?

A. Cl, Na2S, NO2, Fe2+.
B. NO2, Fe2+, SO2, Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. Na2S, Fe2+, Trac nghiem online - cungthi.vn, NO2.
D. Cl, Na2S, Na, Cu.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...