Cho các chất sau: Phenol, benzen, toluen, stiren, vinyl clorua, axit acrylic, fructozo, glucozo, triolein. Số chất tác dụng được với nước brom ở điều kiện thường là: 

A.

5.

B.

6.

C.

4.

D.

7.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Số chất tác dụng được với nước brom ở điều kiện thường là: Phenol, stiren, vinyl clorua, axit acrylic, glucozo, triolein.

Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...