Cho các chất sau: p-NO2C6H4NH2 (1), p-ClC6H4NH2 (2), p-CH3C6H4NH2 (3).

Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần tính bazơ là:

A.

(1) < (2) < (3).

B.

(2) < (1) < (3).

C.

(1) < (3) < (2).

D.

(3) < (2) < (1).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(1) < (2) < (3).

p-NO2C6H4NH2 < p-ClC6H4NH2 < p-CH3C6H4NH2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...