Cho các chất sau: p-CH3C6H5NH2 (1), m-CH3C6H5NH2 (2), C6H5NHCH3 (3), C6H5NH2 (4).

Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần tính bazơ là:

A.

(1) < (2) < (4) < (3).

B.

(4) < (2) < (1) < (3).

C.

(4) < (3) < (2) < (1).

D.

(4) < (3) < (1) < (2).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(4) < (2) < (1) < (3).

C6H5NH2 < m-CH3C6H5NH2 < p-CH3C6H5NH2 < C6H5NHCH3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...