Cho các chất sau: NH3, CH3CH2NH2, C6H5NH2, H2NCH2COOH. Chất có lực bazo mạnh nhất là:

A.

C6H5NH2.

B.

CH3CH2NH2.

C.

H2NCH2COOH.

D.

NH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: Những gốc đẩy e làm tăng mật độ điện tích âm trên nguyên tử N => tăng khả năng hút H+ => tăng tính bazo của amin.

Hướng dẫn giải: Những gốc đẩy e làm tăng mật độ điện tích âm trên nguyên tử N => tăng khả năng hút H+ => tăng tính bazo của amin. Vậy CH3CH2NH2 có tính bazo mạnh nhất.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...