Cho các chất sau: metyl fomiat, ancol etylic, axit axetic, etan. Dãy nào sắp xếp các chất trên theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần?

A.

Etan, metyl fomiat, ancol etylic, axit axetic.

B.

Metyl fomiat, ancol etylic, axit axetic, etan.

C.

Metyl fomiat, etan, ancol etylic, axit axetic.

D.

Etan, metyl fomiat, axit axetic, ancol etylic.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Etan, metyl fomiat, ancol etylic, axit axetic.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...