Cho các chất sau: dung dịch HCl, dung dịch HI, Al, Cu, dung dịch HNO3 và CO2. Dãy các chất có khả năng tác dụng được với Fe2O3 là:

A.

HCl, HI, Al, Cu, HNO3, CO2.

B.

HCl, HI, Al, Cu, HNO3.

C.

HCl, HI, Al, HNO3.

D.

HCl, HNO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

HCl, HI, Al, HNO3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...