Cho các chất sau đây tác dụng với nhau:

Cu + HNO3 đặc  khí X

MnO2 + HClđặc  khí Y

Na2CO3 + FeCl3 khí Z

Công thức phân tử của các khí X, Y, Z lần lượt là:

A.

NO, Cl2, CO2.

B.

NO2, Cl2, CO.

C.

NO2, Cl2, CO2.

D.

N2, Cl2, CO2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

NO2, Cl2, CO2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...