Cho các chất sau đây: (1) CH3COOH, (2) C2H5OH, (3) C2H2, (4) CH3COONa, (5) HCOOCH=CH2, (6) CH3COONH4, (7) C2H4. Dãy gồm các chất đều được tạo ra từ CH3CHO bằng một phương trình hóa học là: 

A.

(1), (2), (6), (7).

B.

(1), (2), (3), (6).

C.

(2), (3), (5), (7).

D.

(1), (2), (4), (6). 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(2) C2H5OH img1 

(3) C2H2 img2 

(5) HCOOCH=CH2img3 

(7) C2H4 img4 

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...