Cho các chất sau đây:

(1) CH3-CH(NH2)-COOH.

(2) OH-CH2-COOH.

(3) CH2O và C6H5OH (phenol).

(4) C2H4(OH)2p-C6H4(COOH)2.

(5) (CH2)6(NH2)2 và (CH2)4(COOH)2.

Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là?

A.

(1), (2).

B.

(3), (5).

C.

(3), (4).

D.

(1), (2), (3), (4), (5).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(1), (2), (3), (4), (5).

Cả 5 chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...