Cho các chất sau:

CH3COOCH3 (1), HCOOC2H5 (2), CH3CHO (3), CH3COOH (4)

Chất nào khi cho tác dụng với dung dịch NaOH cho cùng một sản phẩm là CH3COONa?

A.

(1), (3), (4).

B.

(3), (4).

C.

(1), (4).

D.

(4).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(1), (4).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...