Cho các chất sau:

CH3COOCH3 (1), HCOOC2H5 (2), CH3CHO (3), CH3COOH (4)

Chất nào khi cho tác dụng với dung dịch NaOH cho cùng một sản phẩm là CH3COONa?

A.

(1), (3), (4).

B.

(3), (4).

C.

(1), (4).

D.

(4).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...