Cho các chất sau: CH3CH2NHCH3 (1), CH3CH2CH2NH2 (2), (CH3)3N (3).

Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần tính bazơ là:

A.

(1) < (2) < (3).

B.

(2) < (3) < (1).

C.

(3) < (2) < (1).

D.

(3) < (1) < (2).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(3) < (2) < (1).

(CH3)3N < CH3CH2CH2NH2 < CH3CH2NHCH3.

Thực tế:

CH3CH2CH2NHpKa = 10,53

(CH3)3N pKa = 9,79 (pKa thấp hơn chứng tỏ tính bazơ thấp hơn)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...