Cho các chất sau: CH3CH2NHCH3 (1), CH3CH2CH2NH2 (2), (CH3)3N (3).

Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần tính bazơ là:

A.

(1) < (2) < (3).

B.

(2) < (3) < (1).

C.

(3) < (2) < (1).

D.

(3) < (1) < (2).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...