Cho các chất sau: Ca(OH)2; NaCl; Na2CO3 và HCl. Chất có thể làm mềm được nước cứng tạm thời là:

A.

Ca(OH)2.

B.

Ca(OH)2; Na2CO3.

C.

Na2CO3.

D.

Na2CO3 và HCl.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...