Cho các chất sau: Ca(OH)2; NaCl; Na2CO3 và HCl. Chất có thể làm mềm được nước cứng tạm thời là:

A.

Ca(OH)2.

B.

Ca(OH)2; Na2CO3.

C.

Na2CO3.

D.

Na2CO3 và HCl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ca(OH)2; Na2CO3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...