Cho các chất sau: C6H5CH2Cl ; CH3CHClCH3 ; Br2CHCH3 ; CH2=CHCH2Cl. Tên gọi của các chất trên lần lượt là:           

A.

Benzyl clorua ; isopropyl clorua ; 1,1-đibrometan ; anlyl clorua.

B.

Benzyl clorua ; 2-clopropan ; 1,2-đibrometan ;1-cloprop-2-en.

C.

Phenyl clorua ; isopropylclorua ; 1,1-đibrometan ; 1-cloprop-2-en. 

D.

Benzyl clorua ; n-propyl clorua ; 1,1-đibrometan ; 1-cloprop-2-en. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Benzyl clorua ; isopropyl clorua ; 1,1-đibrometan ; anlyl clorua

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...