Cho các chất sau: Axit propionic (1), axeton (2), metyl axetat (3), propan-1-ol (4).

Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi?

A.

(2) < (3) < (4) < (1).

B.

(2) < (3) < (1) < (4).

C.

 (3) < (2) < (4) < (1).

D.

(3) < (2) < (1) < (4).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(2) < (3) < (4) < (1).

axeton < metyl axetat < propan-1-ol < axit propionic.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...