Cho các chất sau:

1. HO-CH2-CH2—OH.

2. HO-CH2-CH2-CH2—OH.

3. CH3-CH2-O-CH3.

4. HO-CH2-CHOH-CH2—OH.

5. C6H12O6.

6. CH3COOH.

Các chất tác dụng được với Cu(OH)2 là:

A.

1, 2, 4, 5.

B.

1, 4, 5, 6.

C.

2, 3, 4, 6.

D.

1, 3, 5 , 6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1, 4, 5, 6.

1. HO-CH2-CH2—OH.                      

4. HO-CH2-CHOH-CH2—OH.

5. C6H12O6.                                        

6. CH3COOH.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...