Cho các chất sau :

(1) CH3CH(NH2)COOH     

(2) CH2=CH2

(3) HOCH2COOH                                         

(4) HCHO và C6H5OH     

(5) HOCH2CH2OH và p-C6H4(COOH)2          

(6) H2N[CH2]6NH2 và HOOC[CH2]4COOH

Các trường hợp có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là

A.

(1), (3), (4), (5), (6).

B.

(1), (6).

C.

(1), (3), (5), (6).         

D.

(1), (2), (3), (4), (5), (6).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(1), (3), (4), (5), (6).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...