cho các chất rắn riêng rẽ sau: BaSO4, BaCO3, KCl, Na2CO3, MgCO3. Có thể nhận biết các chất trên bằng nước và một thuốc thử khác là dung dịch:

A.

H2SO4

B.

HCl

C.

CaCl2

D.

AgNO3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

khi dùng nước:

+ tan: , KCl, Na2CO3

+ không tan: BaSO4, BaCO3, MgCO3

Tiếp theo dùng H2SO4 để nhận biết các chất trong từng nhóm

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...