Cho các chất: O2 (1),CO2 (2), H2 (3), Fe2O3 (4), SiO2 (5), HCl (6), CaO (7), H2SO4 đc (8), HNO3 (9), H2O (10),  KMnO4 (11). Cacbon  phản ứng trực tiếp được với bao nhiêu chất?

A.

12

B.

9

C.

11

D.

10

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...