Cho các chất: Glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ, tinh bột, xenlulozơ. Các chất có phản ứng thuỷ phân là:

A.

Saccarozơ, mantozơ, tinh bột, xenlulozơ.

B.

Glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ.

C.

Fructozơ, saccarozơ, mantozơ, tinh bột, xenlulozơ.

D.

Tinh bột, xenlulozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Saccarozơ, mantozơ, tinh bột, xenlulozơ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...