Cho các chất: anđehit fomic, axit axetic, glucozơ. Câu nào sau đây không đúng khi nói về các chất này?

A.

Khi đốt cháy hoàn toàn cùng khối lượng các chất trên cho cùng khối lượng CO2 và H2O.

B.

Cả 3 chất đều có khả năng phản ứng được với Cu(OH)2.

C.

Cả 3 chất đều có khả năng phản ứng cộng hợp với H2, xúc tác Ni, t°.

D.

Chúng đều có cùng công thức đơn giản nên có cùng thành phần % các nguyên tố C, H, O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cả 3 chất đều có khả năng phản ứng cộng hợp với H2, xúc tác Ni, t0.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...