Cho các chất:

a) Mg(OH)2

b) Cu(OH)2

c) AgCl                                                                    

d) Al(OH)3

e) FeCl2                      

f) Ni

g) CuO.

Chất tan trong dd NH3 là:

A.

b, e.

B.

b, c.

C.

a, b, c.  

D.

a, b, c, f, g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

b, c.

Chất tan trong dd NH3 là: Cu(OH)2 và AgCl.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...