Cho các chất : (1)  p-NH2C6H4OH,     (2) p-CH3C6H4OH,      (3)  p-NO2C6H4OH.

Tính axit tăng dần theo dãy nào trong số các dãy sau đây ?

A.

(1) < (2) < (3)

B.

(1) < (3) < (2)

C.

(3) < (1) < (2).

D.

(2) < (3) < (1)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tính axit tăng dần theo dãy nào trong số các dãy

 p-NH2C6H4OH< p-CH3C6H4OH<  p-NO2C6H4OH

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...