Cho các câu sau:

1. Cu2O vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

2. CuO vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

3. Cu(OH)2 là hợp chất có tính lưỡng tính nhưng tính bazơ trội hơn.

4. CuSO4 khan có thể dùng để phát hiện nước lẫn trong dầu hoả (dầu hôi) hoặc xăng.

5. CuSO4 có thể dùng làm khô khí NH3.

Các câu sai là:

A.

1, 3, 4.

B.

2, 5.

C.

3, 5.

D.

1, 3, 5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1, 3, 5.

Các câu sai là:

1. Cu2O vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

3. Cu(OH)2 là hợp chất có tính lưỡng tính nhưng tính bazơ trội hơn.

5. CuSO4 có thể dùng làm khô khí NH3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...