Cho các cấu hình electron nguyên tử sau:          img1                img2         img3                 (d) img4 Có bao nhiêu cấu hình electron là của nguyên tử kim loại ?                       

A.

A: 1

B.

B: 4

C.

C: 3

D.

D: 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

* Vị trí các nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn: - Nhóm IA (trừ H), IIA, IIIA (trừ B), một phần nhóm IVA, VA,VIA. - Các nhóm B (IB → VIIIB) - Họ lantan và actini (2 hàng cuối bảng tuàn hoàn hóa học) img1: có 1e lớp ngoài cùng Þ đây là nguyên tố kim loại có tên là natri (Na).         img2: có 5e lớp ngoài cùng Þ đây là nguyên tố phi kim có tên là Flo (F). img3: có 8e lớp ngoài cùng Þ đây là nguyên tố khí hiềm có tên là Agon (Ar).         (d) img4: có 8e lớp ngoài cùng Þ đây là nguyên tố kim loại có tên là Niken (Ni). Vậy có img5 cấu hình electron là của nguyên tử kim loại

Vậy đáp án đúng là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...