Cho các cặp oxi hóa - khử sau : Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+, Ag+/Ag, 2H+/H2. Dãy được sắp xếp theo chiều tăng dần về tính oxi hóa và giảm dần tính khử là:

A.

Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+, Ag+/Ag, 2H+/H2.

B.

Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, 2H+/H2, Fe3+/Fe2+, Ag+/Ag.

C.

Fe2+/Fe, 2H+/H2, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+, Ag+/Ag.

D.

Fe2+/Fe, 2H+/H2, Cu2+/Cu, Ag+/Ag, Fe3+/Fe2+.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Fe2+/Fe, 2H+/H2, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+, Ag+/Ag.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...