Cho các cân bằng sau (I) 2HI (k) Trac nghiem online - cungthi.vn H2 (k) + I2 (k); (II) CaCO3 (r) Trac nghiem online - cungthi.vn CaO (r) + CO2 (k); (III) FeO (r) + CO (k) Trac nghiem online - cungthi.vnFe (r) + CO2 (k); (IV) 2SO2 (k) + O2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn 2SO3 (k). Khi giảm áp suất của hệ, số cân bằng bị chuyển dịch theo chiều nghịch là

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử - đề ôn luyện số 6 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...