Cho các cân bằng sau :

(a) 2SO2 (k) + O2 (k) -> 2SO2 (k)

(b) H2 (k) + I2 (k) -> 2HI (k)

(c) CaCO3 (r) -> CaO (r) + CO2 (k)

(d) 2Fe2O3 (r) + 3C (r) -> 4Fe (r) + 3CO2 (k)

(e) Fe (r) + H2O (h) -> FeO (r) + H2 (k)

(f) N2 (k) + 3H2 (k) -> 2NH3 (k)

(g) Cl2 (k) + H2S (k) -> 2HCl (k) + S (r)

(h) Fe2O3 (r) + 3CO (k) -> 2Fe (r) + 3CO2 (k)

Khi tăng hoặc giảm áp suất của hệ, số cân bằng không bị chuyển dịch là :

A. a, b, e, f.
B. a, b, c, d, e.
C. b, e, g, h.
D. d, e, f, g.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...