Cho các cân bằng sau :

(1) 2SO2 (k) + O2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn 2SO3 (k)

(2) N2 (k) + 3H2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn 2NH3 (k)

(3) CO2 (k) + H2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn CO (k) + H2O (k)

(4) 2HI (k) Trac nghiem online - cungthi.vn H2 (k) + I2 (k)

(5) CH3COOH (l) + C2H5OH (l) Trac nghiem online - cungthi.vn CH3COOC2H5 (l) + H2O (l)

Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hoá học đều không bị chuyển dịch là :

A. (1) và (2).
B. (3) và (4).
C. (3), (4) và (5).
D. (2), (4) và (5).
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...