Cho các cân bằng sau : (1) 2SO2 (k) + O2 (k) -> 2SO3 (k) (2) N2 (k) + 3H2 (k) -> 2NH3 (k) (3) CO2 (k) + H2 (k) -> CO (k) + H2O (k) (4) 2HI (k) -> H2 (k) + I2 (k) Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hoá học đều không bị chuyển dịch là :

A. (1) và (2).
B. (1) và (3).
C. (3) và (4).
D. (2) và (4).
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...