Cho các cân bằng hóa học sau: (a) H2 (k) + I2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn 2HI (k)(b) 2NO2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn N2O4 (k) (c) 3H2 (k) + N2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn 2NH3 (k)(d) 2SO2 (k) + O2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn 2SO3 (k) Ở nhiệt độ không đổi, khi thay đổi áp suất chung của mỗi hệ cân bằng, cân bằng hóa học nào ở trên không bị chuyển dịch?

A. (d).
B. (b).
C. (c).
D. (a).
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...