Cho các cân bằng hóa học sau: (a) H2 (k) + I2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn 2HI (k)(b) 2NO2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn N2O4 (k) (c) 3H2 (k) + N2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn 2NH3 (k)(d) 2SO2 (k) + O2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn 2SO3 (k) Ở nhiệt độ không đổi, khi thay đổi áp suất chung của mỗi hệ cân bằng, cân bằng hóa học nào ở trên không bị chuyển dịch?

A. (d).
B. (b).
C. (c).
D. (a).
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử - đề ôn luyện số 5 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...