Cho các cân bằng hóa học sau: (a) H2 (k) + I2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn 2HI (k)(b) 2NO2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn N2O4 (k) (c) 3H2 (k) + N2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn 2NH3 (k)(d) 2SO2 (k) + O2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn 2SO3 (k) Ở nhiệt độ không đổi, khi thay đổi áp suất chung của mỗi hệ cân bằng, cân bằng hóa học nào ở trên không bị chuyển dịch?

A. (d).
B. (b).
C. (c).
D. (a).
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử - đề ôn luyện số 5 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...