Cho các cân bằng hoá học :

(1) N2 (k) + 3H2 (k) -> 2NH3 (k)

(2) H2 (k) + I2 (k) -> 2HI (k)

(3) 2SO2 (k) + O2 (k) -> 2SO3 (k)

(4) 2NO2 (k) -> N2O4 (k)

Khi thay đổi áp suất những cân bằng hóa học bị chuyển dịch là :

A. (1), (2), (3).
B. (2), (3), (4).
C. (1), (3), (4).
D. (1), (2), (4).
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...