Cho các cân bằng:

(1) H2 (k) + I2 (k) -> 2HI (k)

(2) 2NO (k) + O2 (k) -> 2NO2 (k)

(3) CO (k) + Cl2(k) -> COCl2 (k)

(4) CaCO3 (r) -> CaO (r) + CO2 (k)

(5) 3Fe (r) + 4H2O (k) -> Fe3O4 (r) + 4H2 (k)

  Các cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng áp suất là :

A. (1), (4).
B. (1), (5).
C. (2), (3), (5).
D. (2), (3).
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...