Cho Ca vào dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp X gồm N2O và NO. dX/He = 9. Tỉ lệ mol của Ca và HNO3 tham gia phản ứng là:

A.

7 : 18.

B.

9 : 23.

C.

7 : 23.

D.

3 : 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

9 : 23.

Gọi số mol N2O là a(mol); NO là b (mol).

Ta có: .

Ca  Ca2+ + 2e

x                   2x  (mol)

3 2N+5 + 8e  2N+1

4| N+5 + 3e  N+2

10N+5 + 36e  6N+1 + 4N+2

      2x (mol)

phản ứng + 2x = (mol)

→ nCa : phản ứng = x : = 9 : 23.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...