Cho bước sóng vạch quang phổ khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng N về L là 0,487 μm, c = 3.108 m/s, h =6,625.10–34 J.s, |e| = 1,6.10–19 C . Trong nguyên tử hiđrô, electron chuyển từ quỹ đạo L (n = 2) lên quỹ đạo N (n = 4). Điều này xảy ra là do

A. nguyên tử hấp thụ phôtôn có năng lượng 0,85 eV.
B. nguyên tử bức xạ phôtôn có năng lượng 0,85 eV.
C. nguyên tử hấp thụ phôtôn có năng lượng 2,55 eV.
D. nguyên tử bức xạ phôtôn có năng lượng 2,55 eV.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...