Cho bột sắt đến dư vào 200 (ml) dung dịch HNO3 4M (tạo khí NO), lọc bỏ phần rắn không tan thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X rồi lọc lấy kết tủa, đem nung ngoài không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn thu được có khối lượng là:

A.

32 gam.

B.

16 gam.

C.

24 gam.

D.

12 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

24 gam.

 = 0,8 mol.

Fe + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O    (1)

          0,8           0,2                                

Fe + 2Fe3+  3Fe2+     (2)

         0,2        0,3

Fe2+ + 2OH-  Fe(OH)2     (3)

0,3                     0,3

4Fe(OH)2 + O2  2Fe2O3 + 4H2O    (4)

 0,3                             0,15

Từ (1), (2), (3), (4) ta có:

8HNO3  2Fe(NO3)3  3Fe(NO3)2  3Fe(OH)2 Fe2O3

  = 0,15 mol  = 24 (g).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...