Cho bột sắt đến dư vào 200 (ml) dung dịch HNO3 4M (tạo khí NO), lọc bỏ phần rắn không tan thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X rồi lọc lấy kết tủa, đem nung ngoài không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn thu được có khối lượng là:

A.

32 gam.

B.

16 gam.

C.

24 gam.

D.

12 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

24 gam.

 = 0,8 mol.

Fe + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O    (1)

          0,8           0,2                                

Fe + 2Fe3+  3Fe2+     (2)

         0,2        0,3

Fe2+ + 2OH-  Fe(OH)2     (3)

0,3                     0,3

4Fe(OH)2 + O2  2Fe2O3 + 4H2O    (4)

 0,3                             0,15

Từ (1), (2), (3), (4) ta có:

8HNO3  2Fe(NO3)3  3Fe(NO3)2  3Fe(OH)2 Fe2O3

  = 0,15 mol  = 24 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...