Cho bột Al dư trộn với 16 gam Fe2O3 đun nóng, sau một thời gian phản ứng thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được chất rắn Y. Y tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư thì thu được m gam muối duy nhất. Giá trị của m là:

A.

20.

B.

32.

C.

40.

D.

48.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

40.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...