Cho biết trong 22,4 / khí hiđrô ở 0°c và dưới áp suất 1 atm thì có 2.6,02.1023 nguyên tử hiđrô. Mỗi nguyên tử hiđrô gồm hai hạt mang điện là prôtôn và êlectrôn. Tổng độ lớn các điện tích dương và tổng các điện tích âm trong 1 cm3 khí hiđrô là

A.

Q+ = Q- = 3,6 C.

B.

Q+ = Q- = 5,6 C.

C.

Q+ = Q- = 6,6 C.

D.

Q+ = Q- = 8,6 C.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...