Cho biết trong 22,4 / khí hiđrô ở 0°c và dưới áp suất 1 atm thì có 2.6,02.1023 nguyên tử hiđrô. Mỗi nguyên tử hiđrô gồm hai hạt mang điện là prôtôn và êlectrôn. Tổng độ lớn các điện tích dương và tổng các điện tích âm trong 1 cm3 khí hiđrô là

A.

Q+ = Q- = 3,6 C.

B.

Q+ = Q- = 5,6 C.

C.

Q+ = Q- = 6,6 C.

D.

Q+ = Q- = 8,6 C.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...