Cho biết trong 22,4 / khí hiđrô ở 0°c và dưới áp suất 1 atm thì có 2.6,02.1023 nguyên tử hiđrô. Mỗi nguyên tử hiđrô gồm hai hạt mang điện là prôtôn và êlectrôn. Tổng độ lớn các điện tích dương và tổng các điện tích âm trong 1 cm3 khí hiđrô là

A.

Q+ = Q- = 3,6 C.

B.

Q+ = Q- = 5,6 C.

C.

Q+ = Q- = 6,6 C.

D.

Q+ = Q- = 8,6 C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Q+ = Q- = 8,6 C.

Số nguyên tử hiđrô trong 1cm3 khối khí:

Điện tích của mỗi prôtôn và của mỗi êlectrôn là các đại lượng đã biết. Từ đó tính được tổng các điện tích dương và tổng các điện tích âm trong 1 cm3. Độ lớn tổng điện tích dương và âm bằng nhau: Q = ne = 0,5375.1,6.1020.1,6.10-19 = 8,6 C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...