Cho biết số thứ tự của Cu là 29. Có các câu sau :

1. Cu thuộc chu kì 3, nhóm IB.

2. Cu thuộc chu kì 4, nhóm IB.

3. Cu thuộc chu kì 4, nhóm IIB.

4. Ion Cu+ có lớp electron ngoài cùng bão hoà.

5. Ion Cu2+ có lớp electron ngoài cùng bão hoà.

Các câu đúng là

A.

1, 4.

B.

2, 4.

C.

3, 4.

D.

2, 5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2, 4.

Cu thuộc chu kì 4, nhóm IB.

Ion Cu+ có lớp electron ngoài cùng bão hoà.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...