Cho biết số thứ tự của Cu là 29. Có các câu sau :

1. Cu thuộc chu kì 3, nhóm IB.

2. Cu thuộc chu kì 4, nhóm IB.

3. Cu thuộc chu kì 4, nhóm IIB.

4. Ion Cu+ có lớp electron ngoài cùng bão hoà.

5. Ion Cu2+ có lớp electron ngoài cùng bão hoà.

Các câu đúng là

A.

1, 4.

B.

2, 4.

C.

3, 4.

D.

2, 5.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...