Cho biết sắt có số hiệu nguyên tử là Z = 26. Cấu hình electron của ion Fe3+ là :

A. 1s22s22p63s23p64s23d3.
B. 1s22s22p63s23p63d44s1.
C. 1s22s22p63s23p63d5.
D. 1s22s22p63s23p63d34s2.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...