Cho biết quá trình giảm phân xảy ra bình thường và các gen phân li độc lập. Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen AabbCCDdEE giảm phân cho bao nhiêu loại giao tử?

A. 16.
B. 8.
C. 32.
D. 4.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Aa giảm phân cho 2 loại giao tử bb giảm phân cho 1 loại giao tử CC giảm phân cho 1 loại giao tử Dd giảm phân cho 2 loại giao tử EE giảm phân cho 1 loại giao tử Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen AabbCCDdEE giảm phân cho: 2.1.1.2.1 = 4 loại giao tử → Đáp án D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...