Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, phép lai AaBB × aabb cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: AaBB x aabb = (Aa x aa)(BB x bb) Aa x aa cho đời con 2 kiểu gen Aa và aa BB x bb cho đời con 1 kiểu gen Bb Theo lí thuyết, phép lai AaBB × aabb cho đời con có 2 loại kiểu gen

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...