** Cho biết ở bướm tằm: A quy định kén dài, a quy định kén bầu; B quy định kén màu trắng, b quy định kén màu vàng, các gen cùng nằm trên một cặp NST thường.

Cho P mang các cặp gen ♀(Aa, Bb) x ♂(Aa, Bb), đời F1 có 4 kiểu hình tỉ lệ 9 kén dài, màu trắng : 3 kén dài, màu vàng : 3 kén bầu, màu trắng : 1 kén bầu, màu vàng.

Phải lai giữa bố mẹ có kiểu gen nào, để F1 xuất hiện ba loại kiểu hình, tỉ lệ 1(A-bb) : 2(A-B-) : 1(aaB-):

A.

hoặc .

B.

hoặc .

C.

hoặc .

D.

Không có phép lai nào cho tỉ lệ trên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

hoặc .

Gọi x là tần số hoán vị gen ở bướm tằm đực.

Trường hợp 1: Giao tử đực AB = ab = ; Ab = aB = ;

giao tử Ab = aB = .

Trường hợp 2: Giao tử đực AB = ab = ; Ab = aB = ;

Giao tử cái Ab = aB = .

Kết quả cả hai trường hợp giống nhau:

kiểu hình (A-bb);

2 kiểu hình (A-B-);

kiểu hình (aaB-).

(với mọi x < 50%).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...