** Cho biết ở bướm tằm: A quy định kén dài, a quy định kén bầu; B quy định kén màu trắng, b quy định kén màu vàng, các gen cùng nằm trên một cặp NST thường.

Nội dung nào sau đây đúng?

A.

Hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra ở bướm tằm cái, không xảy ra ở bướm tằm đực.

B.

Ở bướm tằm, hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra ở bướm tằm đực, không xảy ra ở bướm tằm cái.

C.

Ở bướm tằm, hiện tượng hoán vị gen xảy ra ở cả giới đực và giới cái với tần số như nhau.

D.

Ở bướm tằm, các gen càng gần tâm động càng dễ xảy ra hoán vị gen.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...