Cho biết mục tiêu đấu tranh trong phong trào yêu nước dân chủ công khai những năm 1919- 1926 ?

A.

Đòi một số quyền lợi về kinh tế và các quyền tự do dân chủ

B.

Chống bọn tư bản Pháp nắm độc qưyền xuất cảng lúa gạo

C.

Đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925)

D.

Thành lập Đảng Lập hiến tập hợp lực lượng quần chúng chống Pháp

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...