Cho biết mỗi tính trạng do một gen quy định và trội hoàn toàn. Tần số hoán vị gen giữa A và a là 40%. Ở phép lai XD Xd x XD Y, theo lí thuyết thì kiểu hình A-bbD- ở đời con chiếm tỉ lệ bao nhiêu  

A.

25%

B.

14,25%

C.

 12,5%

D.

 3,75%

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

AB/ab x Ab/aB có f = 40% AB/ab

=>giao tử ab = 50% - 40% : 2 = 30%; Ab/aB cho giao tử ab = 40% : 2 = 20%

Vậy kiểu hình aabb = 0,3 x 0,2 = 0,6 → kiểu hình A-bb = 0,25 – 0,6 = 0,19  → kiểu hình A-bbD- = 0,19 x 0,75 = 0,1425 = 14,25%    

Vậy đáp án là B  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...